Dopravní značení PROTRACO s.r.o. (Centrála)

Kompletně zajistíme projektovou dokumentaci a potřebná povolení pro zábor veřejného prostranství, stavební práce, uzavírku chodníku, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování stánků, sportovní a kulturní akce apod. Projekční a administrativní činnost provádíme pro všechny tipy pozemních komunikací (místní komunikace, silnice I.-III. třídy, rychlostní komunikace, dálnice). Potřebujete vyhotovit a projednat dopravní opatření DIO ? Projektovou dokumentaci projednáme s příslušným dopravním inspektorátem policie ČR (DI-PČR), orgány státní správy a zajistíme dopravně inženýrské rozhodnutí DIR. Navrhujeme a vyhotovíme projekt DIO pro objízdnou trasu. Uzavírka a objízdná trasa se musí projednat se všemi účastníky řízení. Vše potřebné zajistíme. Zpracujeme projektovou dokumentaci a zajistíme souhlas pro připojení sjezdu na komunikaci. Žádost o povolení zřízení sjezdu a povolení obce včetně rozhodnutí zajistíme za Vás. Projektujeme rozhledové trojúhelníky a vlečné křivky pro výjezd z pozemku, v křižovatkách i obytných zónách na přechodech a přejezdech. Projektujeme dopravně inženýrská opatření DIO pro uzavření dálnice, dopravní omezení na dálnici a zajistíme veškerá potřebná povolení. Ředitelstvím silnic a dálnic bývá vyžadována uzavírková komise. Vše připravíme a zorganizujeme její průběh. Cena za dopravně inženýrské opatření DIO a zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí DIR, vychází z náročnosti projektu, dodaných podkladů a lze jí po dohodě přizpůsobit požadavkům zákazníka . Zašlete nám poptávku , připravíme Vám nezávaznou cenovou nabídku. Co budeme potřebovat? Jednoduchý situační plánek například katastrální mapa, mapy Google atp. do kterého zakreslíte a popíšete o jaký typ prací půjde např. příčný překop, podélný výkop, protlak, uzavírka, instalace přechodné značky zákaz zastavení (DZ B28), připojení nemovitosti k pozemní komunikaci atp. Na základě těchto informací jsme schopni stanovit cenu s vysokou přesností. Pronájem dopravního značení a zařízení patří mezi další služby které poskytujeme. Zajistíme montáž trvalého svislého dopravního značení, svodidel a vodorovné dopravní značení. Služby poskytujeme pro všechny typy pozemních komunikací včetně dálnic.
Zpracujeme dopravně inženýrské opatření DIO a zajistíme dopravně inženýrské rozhodnutí DIR.
Projekt dio → projednání dir → realizace, pronájem značení.


Nabídka
 • Dopravně inženýrská rozhodnutí.
 • Dopravní opatření – dio, dir.
 • Objízdné trasy – uzavírky.
 • Připojení nájezdů a sjezdů na komunikaci.
 • Projekce DIO dálnice.
 • Ceny za DIO – DIR.
 • Pronájem dopravního značení a servis.
 • Rozhledové trojúhelníky, vlečné křivky.
 • Žádosti – ZU, PÚP, ÚZ.
 • Radar měření rychlosti v obci .

Dopravní značení a zkratky

 • PDZ – Přechodné dopravní značení
Přenosnou svislou dopravní značkou se rozumí dopravní značka umístěná na červenobíle pruhovaném sloupku (stojánku) nebo na vozidle (§ 62 odst. 2). Co se rozumí přechodnými dopravními značkami vodorovnými, kterými se stanoví přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, zákon neupravuje. Podle § 16 odst. 2 vyhlášky č. 30/2001 Sb. přechodné vodorovné dopravní značky vyjadřující čáry nebo šipky nebo označující přechody pro chodce nebo jízdní pruhy pro cyklisty jsou vyznačeny žlutou nebo oranžovou barvou

 • TDZ – Trvalé dopravní značení
Jedná se o zařízení tvořená kombinací jednoduchých grafických symbolů nebo znaků s barevnými tvary tabulek, která upozorňují účastníky silničního provozu na nebezpečná místa a jevy, ukládají jim zákazy, příkazy nebo omezení, poskytují jim informace nebo zpřesňují, doplňují nebo omezují význam jiné dopravní značky.

 • SDZ – Svislé dopravní značení
Svislé dopravní značení je pojmem mezi dopravním značením. Pro laiky – jsou to stojící značky vedle nebo nad silnicí. Jedná se o dopravní značky výstražné, příkazové, zákazové, informativní jiné, informativní směrové, informativní provozní, upravující přednost, dodatkové tabulky a dopravní zařízení.

 • DDZ – Dočasné dopravní značení
Použití dočasného dopravního značení je při značení uzavírek a objízdných tras během prací na pozemních komunikacích tzv. označování pracovních míst. Jedná se o uzávěrová, výstražná, vodicí a ochranná zařízení, která jsou zpravidla doplněna nosnými zařízeními, jako jsou podpěrné sloupky, stojany apod.

 • VDZ – Vodorovné dopravní značení
Vodorovné značky jsou vyobrazeny na povrchu pozemní komunikace bílou, žlutou, oranžovou nebo modrou barvou. Vyznačují nám nejenom jízdní pruhy, krajnice, ale i přechody a místa pro stání a zastavení. Vodorovné dopravní značky se rozdělují na podélné čáry, příčné čáry, šipky, označení stání a parkovišť, označení zastávek a zákazů zastavení a stání, ostatní vodorovné dopravní značky.

 • DIO – Dopravně inženýrské opatření
Proces, při kterém se vypracovává příslušná projektová dokumentace, která navrhuje řešení přechodné dopravní situace na pozemních komunikacích. Jedná se např. o stavební úpravy na silnicích, uzavírky, výkopové práce

 • DIR – Dopravně inženýrské rozhodnutí
Proces, při kterém se vypracovává příslušná projektová dokumentace, která navrhuje řešení přechodné dopravní situace na pozemních komunikacích.

 • PÚP – Přechodná úprava provozu
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je úprava provozu na pozemních komunikacích provedená přenosnými dopravními značkami svislými, přechodnými dopravními značkami vodorovnými, světelnými signály a dopravními zařízeními.

 • ZU – Zvláštní užívání komunikace
Zvláštním užíváním pozemní komunikace jsou například stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování stánků, sportovní a kulturní akce apod. Komunikace je možné takovým způsobem užívat pouze na základě povolení, které vydá příslušný silniční správní úřad.

 • ÚZ – Úplná uzávěra komunikace
Místní komunikaci a veřejně přístupnou účelovou komunikaci lze uzavřít jen na základě povolení silničního správního úřadu. Uzavírka může být buď částečná (např. uzavření jednoho jízdního pruhu), nebo úplná. Pokud to situace vyžaduje, stanoví silniční správní úřad v rozhodnutí o uzavírce také trasu objížďky.

 • Stanovení DZ
Řízení o stanovení nového dopravního značení má několik fází. Nejprve úřad vyvěsí na nejméně 15 dnů návrh opatření obecné povahy na své úřední desce. K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u úřadu písemné připomínky.

 • OOP – Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy je konkrétně-abstraktní správní akt s konkrétně určeným předmětem a s obecně vymezeným okruhem adresátů, který stojí na pomezí mezi právním předpisem a individuálním rozhodnutím. Do českého právního řádu byl tento pojem nově vnesen správním řádem č. č. 500/2004 Sb. s účinností od 1. 1. 2006, aplikován však podle judikatury může být i zpětně před toto datum.

 • OD – Odbor dopravy
Odbor dopravy zajišťuje zejména agendu registru motorových vozidel, registru řidičů, zkušebních komisařů, přestupků, taxislužby, zvláštního užívání pozemních komunikací a stanovení dopravního značení. Zároveň je v jeho náplni agenda dopravního úřadu pro městskou autobusovou dopravu, agenda ve věcech lanových drah, stanic měření emisí, autoškol a agenda parkovacích karet.
Rozsah správního obvodu při výkonu státní správy
Správní obvod na úseku registru motorových vozidel, registru řidičů, zkušebních komisařů, autoškol, přestupků, taxislužby, zvláštního užívání pozemních komunikací a stanovení dopravního značení, stanic měření emisí, městkou autobusovou dopravu a lanových drah.

 • SSÚ – Silniční správní úřad

 • ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základním předmětem činnosti organizace ŘSD je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. tříd.

 • DI PČR – Dopravní inspektorát policie České republiky
Dopravní inženýři zařazení na tomto pracovišti vydávají orgánům státní správy a samosprávy, právnickým nebo fyzickým osobám stanoviska, příp. vyjádření týkající se dopravně-inženýrské problematiky potřebná pro řízení probíhající v působnosti silničních správních a stavebních úřadů.

 • SSÚD – Středisko správy a údržby dálnic
Údržba dálnic je přímo zajišťována ŘSD prostřednictvím osmnácti Středisky správy a údržby dálnic (SSÚD), která vykonávají správu a údržbu svěřeného úseku komunikace a jeho součástí, udržují je ve stavu odpovídajícímu určenému účelu, zajišťují výkon letní a zimní údržby svěřeného úseku komunikace.

 • SÚS – Správa a údržba silnic
Hlavní účel organizace
Výkon vlastnických práv kraje k silnicím II. a III. třídy, včetně jejich součástí a příslušenství v rámci své územní působnosti. Provádění údržby a oprav sítě silnic II. a III. třídy o celkovém rozsahu 3 642 km včetně součástí a příslušenství. Provádění zimní údržby silnic I. třídy a dálnic D6 a D7 na území Ústeckého kraje včetně zajištění BESIP a vybraných činností běžné údržby. Součinnost s vlastníkem silnic II. a III. třídy v procesech výstavby či modernizace silniční sítě.

 • DPS – Dokumentace pro provádění stavby
Podklad pro provedení stavby, univerzální dokumentace bez ohledu na budoucího vybraného dodavatele. Zpracovává se v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle přílohy č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb. Projekt pro provádění stavby je podkladem pro realizační dokumentaci zhotovitele stavby. Objednavatelem je investor (stavebník) a musí být zpracována autorizovanou osobou – projektantem (většinou osobou, která zpracovala DSP).

 • RDS – Realizační dokumentace stavby
Podklad pro realizaci stavby (nebo také dodavatelská dokumentace), zpracována pro konkrétního dodavatele stavby nebo přímo dodavatelem stavby, dle jeho běžných řešení, technologie a zpracování. Nelze zaměňovat s DPS. Doplňuje řešení navržené v

 • DPS o konkrétní detaily, výrobky apod., zpravidla se tedy jedná o podrobnější nebo upřesňující dokumentaci. Rozsah dokumentace na rozdíl od výše uvedených není určen vyhláškou. Realizační dokumentace má být zpracována v takových podrobnostech, aby podle ní mohl konkrétní zhotovitel dílo realizovat. Objednavatelem může být investor nebo dodavatel díla a nemusí být zpracována autorizovanou osobou.